Push system hay pull system?

Đây là vấn đề cốt lõi cần được giải quyết của việc chuyển đổi sang môi trường Agile. Push system (hệ thống đẩy) là mô […]

Đặt mục tiêu: SMARTER

Đặt mục tiêu đúng là một việc rất quan trọng bởi mục tiêu định hướng công việc chúng ta làm. Có lẽ tôi không cần […]

Tập trung để thành công

Khi cá nhân muốn cải thiện sự thành công, chúng ta thường có xu hướng mở rộng tập kỹ năng cũng như làm thêm việc. […]

Mr. Coding Tools

Yes, it’s me – Mr. Coding Tools. I’m a fan of whatever makes our lives better. Most of them are the tools, right? So someone […]

How hard to be simple?

A story about my t-shirt. About 2 years ago, I decided to make me as simple as possible by reducing my energy and time of […]

Scrum Gathering Vietnam 2015

Scrum Gathering Vietnam 2015 was the first regional Scrum Gathering in Vietnam with 20 sessions of great speakers who are the Agile world-wide leaders, shared […]