5 năm lần 1 với Planday

Đánh dấu một chặng đường, ghi lại vài dòng kỷ niệm. Chiều 9/5/2013, tôi gặp Mikkel tại sân bóng, “tìm hiểu” nhau độ 30 phút […]

Agile in Planday

It’s my presentation in monthly meetup of Agile Vietnam in May, 2015. In 2 hours, I shared our case study about applying Agile in both […]