eXtreme Programming is Dead

Following the topic in my short post eXtreme Programming is Dead, I had a talk at the monthly meetup of Agile Vietnam, Feb 2017, to […]

eXtreme Programming is dead

Tại sao ở Việt Nam, những tư tưởng và thực hành XP không được coi trọng? Theo tôi quan sát, có ba lý do chính. […]