Tuần trước, tôi có bài nói chuyện tại Agile Vietnam về cách chúng tôi thực hiện “kiểm thử tự động trong dự án Agile”, và […]